vraresor2Våra resor är flexibla och personliga. Avresedatum är valfria, våra resor kan starta vilken dag som helst, året runt och flygbolag väljer du själv. Med Rubinresor upplevs lika mycket som på en gruppresa, men med oss reser du enskilt i eget fordon och med privat guide, bara du och ditt sällskap.
 
Tillhör du dem som sätter pris på komfort? Som gärna vill se en plats huvudattraktioner och få en inblick i landets kultur och historia i din egen takt? Som ibland föredrar att äta på en mysig liten restaurang du själv har valt? I sådant fall har vi resor som passar dig perfekt.

På våra resor ingår alltid: Program enligt beskrivning. Reseledning med engelsktalande professionell guide på stadsrundturer och utflykter. Transport med buss eller bil på stadsrundturer och utflykter om inte annat anges. Boende på hotell med god standard, vanligtvis betygsbedömning 4 eller 5 (på en 5-gradig skala).
(F-L-M) anger vilka av måltiderna Frukost – Lunch – Middag som ingår i den dagens program. Måltidsdrycker ingår inte om inget annat anges. I slutet av samtliga resebeskrivningar på hemsidan finns även en faktaruta med praktisk information för just den resan.

I priserna på hemsidan ingår inte flygresa från Skandinavien, du har största möjliga valfrihet och kan välja mellan flera olika flygbolag för transport till och från destinationen. Vilket som passar dig bäst, beroende på resväg och avresedag, bestämmer du tillsammans med en reserådgivare på din resebyrå, annars är det enkelt att själv boka online här på hemsidan. Här kan du jämföra priser och tider med olika flygbolag. Förutom några få undantag(kryssningar t.ex) har vi inga förutbestämda avresedatum, när resan startar bestämmer du helt och hållet själv.

Man kan vara endast en eller två resenärer, det beskrivna programmet genomförs oavsett. När du resor med oss riskerar du aldrig att resan ställs in på grund av för få deltagare med bara en månad kvar till avresa. Vi har inget minimiantal. 
Rubinresors program säljs via resebyråer och vårt försäljningskontor (se "Kontakta oss"). För betalningsvillkor och särskilda resevillkor hänvisar vi till resebyrån där resan beställs. Beställs resan direkt från oss hittar du villkoren här på hemsidan. Rubinresor har ställt erforderliga resegarantier till kammarkollegiet.Dessutom har samtliga resebyråer som säljer Rubinresors program och är medlemmar i SRF, svenska resebyråföreningen, ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.
När det gäller visumhantering, då det behövs ansökas i Sverige innan avresa, hänvisar vi till respektive lands ambassad. Vissa resebyråer ombesörjer även visumhantering. Ansvaret för att korrekt visum och giltigt pass innehas vid inresa till andra länder ligger dock alltid hos resenären.Tänk även på att inneha fullvärdigt vaccinationsskydd (hör med vaccinationscentral angående vad som rekommenderas) och försäkring.  
Där prisindikationer anges är de beräknade per person som i sin tur delar dubbelrum med en medföljande resenär. Vissa perioder kan resans pris skilja sig ganska mycket från angiven prisindikation, till exempel under religiös högtid, nyår eller liknande.
Transporter kan på vissa platser komma att ske som SIC(seat in coach) där en buss delas med andra resenärer. Vi reserverar oss mot ändringar i angivna program och priser som står utanför Rubinresors kontroll, samt regler och kostnader för visum som kontinuerligt förändras.

Reklamation; Resenären måste åberopa eventuella fel och fordran till följd av avtal inom skälig tid efter det att hon märkt felet. Reklamationer och krav på prisavdrag eller liknande skall framställas skriftligen till oss/researrangören så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomsten.
 
Vi har en uttalad policy att våra resor ska gynna lokala näringsidkare på de destinationer vi besöker. Det gäller främst hotell, restauranger, transportföretag etc. Våra samarbetspartners har informerats om att vi inte på något sätt medverkar där naturen eller den inhemska befolkningen missgynnas eller utnyttjas. Det gäller främst nationalparker, plantager, hantverkscentra etc.

Resevillkor

De allmänna resevillkoren (källa: www.regeringen.se)

År 1990 tillkom reviderade allmänna villkor. Dessa kom att äga kort giltighet till följd av tillkomsten av paketreselagen.

Kort tid efter denna lags ikraftträdande träffade Konsumentverket/ KO och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation en överenskommelse om nya allmänna villkor, gällande fr.o.m. februari 1993. Viss ändring av dessa skedde i augusti 1994. – Dessa 1993 års villkor kom att gälla i det närmaste tio år.

Efter förhandlingar mellan Konsumentverket/KO och representanter för resebranschen tillkom år 2002 nya överenskommelser ”Allmänna villkor för paketresor samt om information i marknadsföringen”.

Dessa villkor är de nu gällande. – De organisationer som Konsumentverket/KO sålunda har träffat avtal med är Nätverket Svensk Turism, Föreningen Svenska Bilresearrangörer (FSB), Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) och Rese- och Turistindustrin i Sverige (RTS).

De allmänna resevillkoren Ds 2006:8

Det noteras att Researrangörsföreningen i Sverige (RIS) står utanför överenskommelsen med Konsumentverket/KO. Dessa arrangörer tillämpar dock villkor som är identiska med 2002 års allmänna villkor; dock med undantag för vad som gäller avbeställning. 2002 års allmänna villkor överensstämmer i stor utsträckning med 1993 års allmänna villkor. Någon övergripande omarbetning har inte skett, vare sig i form eller i sak. Ändringar i förhållande till 1993 års villkor avser främst bestämmelserna om avbeställning och om pris.

De allmänna villkoren kompletteras regelmässigt med den individuella arrangörens särskilda villkor. Dessa sistnämnda står normalt inte i strid med de allmänna villkoren, men utvecklar dessa i många hänseenden.

I kataloger och broschyrer förekommer såväl de allmänna som de särskilda villkoren; dessutom regelbundet information av typen ”Värt att veta”. Vad som sålunda upptas i arrangörens marknadsföringsmaterial, blir regelmässigt en del av avtalet mellan arrangören och resenären (jfr 5 § andra stycket PRL och prop. s. 70).

I det följande skall 2002 års allmänna resevillkor redovisas översiktligt.

Avsnitt 1 är rubricerad Avtalet.

Punkterna 1.1 och 1.2 överensstämmer helt med 9 § och 5 § andra stycket PRL.

Enligt punkt 1.3 skall arrangören hålla resenären underrättad om frågor som sammanhänger med avtalet och som är av betydelse för resenären.

Punkt 1.4 rör anslutningsresa eller specialarrangemang. En sådan resa eller ett sådant arrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget.

Punkt 1.5 tar upp något som saknar motsvarighet i paketreselagen. Nämligen ett särskilt formkrav för ett giltigt reseavtal. – I punktens första mening sägs: Avtalet är bindande först när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. – Vidare sägs i en andra mening att arrangören utan dröjsmål skall bekräfta resenärens beställning.

Avsnitt 2 rör betalning av priset för resan.

I punkt 2.2 sägs att, om annat inte har överenskommits, arrangören inte får kräva slutbetalning tidigare än 40 dagar före avresan.

Ds 2006:8 De allmänna resevillkoren

Punkt 2.3 anger att arrangören, i samband med bekräftelsen, får ta ut en anmälningsavgift. Denna skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

Enligt punkt 2.4 får arrangören, om resenären inte betalar enligt avtalet, häva avtalet. Arrangören får då behålla anmälningsavgiften som skadestånd, om detta inte är oskäligt.

Punkt 3 rör något som alls inte berörs i paketreselagen, nämligen resenärens rätt till avbeställning. Villkoren delar upp reglerna så att punkt 3.1 gäller fall då resenären inte har träffat avtal om s.k. avbeställningsskydd samt punkt 3.2, då avtal om ett sådant skydd har träffats.

Under punkt 3.1 sägs att avbeställningskostnaden alltid är lägst 200 kr per resenär.

I det följande – punkterna 3.1.1-3.1.4 – anges hur stor andel av resans pris som resenären skall betala när, i förhållande till avresan, avbeställningen sker. Nämligen

  • tidigare än 30 dagar före avresan, 5 % av resans pris,
  • senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan, 15 % av resans pris,
  • senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan, 50 % av resans pris samt
  • inom 24 timmar före avresan, hela resans pris.

Det är endast här som vissa av de stora researrangörerna inte tillämpar de allmänna villkoren; alltså de villkor som är resultatet av överenskommelsen med Konsumentverket/KO. I stället tillämpas följande särskilda villkor för avbeställning.

Enligt dessa villkor skall resenären erlägga då denne avbeställer

  • tidigare än 30 dagar före avresan, anmälningsavgiften,
  • senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan, 25 % av resans pris,
  • senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan, 50 % av resans pris samt
  • senare än 8 dagar före avresan, hela resans pris.

Punkt 3.2 behandlar vad som skall gälla då resenären har träffat avtal om avbeställningsskydd. I detta fall skall, vid fastställande av resans pris, vad resenären erlagt för skyddet inte inräknas. Vidare gäller att resenären inte har rätt att få tillbaka vad han har betalat för avbeställningsskyddet.

Punkt 3.2.1 upptar den grundläggande regeln att, om resenären har avbeställningsskydd, resan enligt följande punkter 3.2.2-3.2.4 får avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som

De allmänna resevillkoren Ds 2006:8 framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Denna avgift ”får högst uppgå till 5 % av resans pris, dock högst 200 kronor”.

Punkt 3.2.2 rör sjukdom eller olycksfall. Sammanfattningsvis sägs här att avbeställning får ske om resenären eller dennes make/ -maka/ sambo eller annan nära släkting eller resenärens medresenär drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall. Vidare krävs att händelsen är av sådan art att resenären inte rimligen kan genomföra resan; detta före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5.

Punkt 3.2.3 reglerar annan händelse av ingripande karaktär. Nämligen att avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och händelsen är av så ingripande karaktär att det inte är rimligt att genomföra resan. Ytterligare krävs att resenären inte skall ha kunnat råda över händelsen och inte vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Som exempel nämns brand i den egna bostaden.

Enligt punkt 3.2.4 får avbeställning ske om en person, med vilken resenären gemensamt beställt resan, avbeställer resan med stöd av punkt 3.2.2 eller 3.2.3 samt att det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. Punkt 3.2.5 rör rätten till likvärdig inkvartering för den person som avtalat om gemensam inkvartering med annan person, vilken avbeställt resan.

I punkt 3.2.6 sägs att resenären skall avbeställa så snart som möjligt och att grunden för avbeställningen skall styrkas på ett tillförlitligt sätt.

Enligt punkt 3.4 skall, efter avbeställningen, det belopp som resenären har till godo betalas tillbaka utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Punkterna 4.1 och 4.2 rör resenärens rätt att överlåta avtalet. Här ges ett exempel på vad som enligt 10 § första stycket PRL avses med ”någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan”; nämligen det fall att ett transportföretag som arrangören har anlitat skulle godta byte av resenär.

Punkt 4.2 överensstämmer med 10 § andra stycket PRL, dock att punkten anger ett maximibelopp om 200 kr för extra kostnader på grund av överlåtelsen.

Punkten 5, som rör arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan, överensstämmer i flera hänseenden med 11– 14 §§ PRL. Vad gäller rätten till skadestånd på grund av att arrangören har ställt in resan, preciseras villkoren regleringen i paketreslagen.

Ds 2006:8 De allmänna resevillkoren

Nämligen – i punkt 5.4 andra stycket 1 – att denna rätt inte gäller om arrangören visar att färre än ett i avtalet angivet minimiantal har anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar för avresan skriftligen har underrättats om att resan har ställts in; vid resor med en varaktighet av högst fem dagar skall resenären underrättas senast tio dagar före avresan.

Även beträffande ändring av priset gör villkoren vissa ändringar och tillägg till lagtexten. Detta framgår av punkt 5.5 första och andra stycket, där det bl.a. sägs följande. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsett att denna kostnadsökning är av ett sådant slag som anges i angivna punkter 1-3 (motsvarande 11 § andra stycket 1-3 PRL). Om t.ex. en tullavgift ökar med 100 kr för varje resenär, får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär, är arrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen har beräknats. – Rätt till prishöjning för ändringar i transport- och växelkurser föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 kr.

Motsvarande 11 § tredje stycket PRL anger villkorens punkt 5.5 tredje stycket att priset inte får höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenärerna om prisändringarna. – Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen har minskat. – Vid en kostnadsminskning enligt ifrågavarande punkter 1 och 3 skall priset sänkas endast om minskningen överstiger 60 kr, punkt 5.5 fjärde stycket.

Punkten 5.6 är rubricerad Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m. Det är här fråga om vad som allmänt kallas force majeure. Här sägs i punktens första stycke i huvudsak följande: Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet om det i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krig, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar genomförandet av resan eller förhållandena på resmålet.
I punkten 5.6 andra stycket anges att, för att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som angetts i första stycket, sakkunniga myndigheter skall tillfrågas.

Punkten 6 har rubriken Ändringar efter avresan.

Punkterna 6.1–6.3 överensstämmer helt med §§ 15-18 PRL (före lagändring 2002:1132 och förordning 2004:540 beträffande 18 §).

Punkten 7 är rubricerad Reklamation och avhjälpande. En första anblick kan ge uppfattningen att bestämmelserna här är i sak De allmänna resevillkoren Ds 2006:8 identiska med i 19-20 §§ PRL. Så är det dock inte. Enligt 19 § PRL får resenären inte åberopa fel om han inte, inom skälig tid efter det att han märkt felet, underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. – Men i villkorens punkt 7.1 sägs: Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar etc. – Detta motsvarar regleringen i 17 § KTjL och 23 § KKL, men inte 19 § PRL där ”eller bort märka” saknas. De allmänna villkoren innebär här en skärpning till resenärens nackdel jämfört med paketreselagen; detta eftersom villkoren i ett enskilt fall kan komma att tidigarelägga resenärens skyldighet att reklamera. – Villkorens reglering i denna del bör därför, enligt 4 § PRL, vara utan verkan gentemot resenären i det vanliga fall då relationen mellan parterna är ”konsumenträttslig”.

Villkorens punkter 7.2 och 7.3 överensstämmer med 19–20 §§ PRL.

Villkorens punkt 8 är rubricerad Resenärens ansvar under resan. Härunder finns bestämmelser som helt saknar motsvarighet i PRL. I punkt 8.1 sägs att resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Vidare sägs bl.a. att resenären är skyldig att respektera ordningsregler samt uppträda så att medresenärer inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet. – I punkt 8.2 anges att resenären svarar för vållande av skada som arrangören drabbas av, t.ex. genom att inte följa anvisningar eller föreskrifter samt att resenären är ersättningsskyldig för skada gentemot någon som arrangören anlitar vid genomförandet av resan. – Det kan antas att vad som sägs i dessa punkter 8.1-8.2 inte innehåller annat än vad som följer enligt allmänna rättsgrundsatser.

Punkt 8.3 har rubriken Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. Innehållet i punktens första stycke står i överensstämmelse med 6 § första stycket jämte 7 § andra stycket PRL.

I punktens andra och tredje stycke anges att resenären själv är ansvarig för iakttagande av nödvändiga formaliteter för resans genomförande samt för kostnader som uppkommer på grund av brister i formaliteterna; detta dock inte om bristerna har orsakats av felaktig information från arrangörens/återförsäljarens sida.

Punkt 8.4 är rubricerad avvikande från arrangemanget. Här sägs att en resenär som – efter det att resan har påbörjats – avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant. – Vidare sägs att resenären, senast 24 timmar före uppgiven tid för återresa, skall kontakta arrangören för kontroll av uppgifterna om hemresan.

Punkt 9 rör tvistlösning. Denna punkt anger att parterna bör försöka att lösa en tvist som gäller tolkningen av avtalet genom förhandlingar. Det sägs vidare att, om parterna inte kan enas, tvisten kan prövas av ARN eller av allmän domstol.